Từ điển Việt Anh online

bùi béo tiếng Anh là gì?

bùi béo nghĩa tiếng Anh


[bùi béo]
 meaty and delicious

meaty and delicious


US UK