Từ điển Việt Anh online

bùi miệng tiếng Anh là gì?

bùi miệng nghĩa tiếng Anh


[bùi miệng]
 taste like nuls; be tasty

taste like nuls


US UK