Từ điển Việt Anh online

bùi ngùi tiếng Anh là gì?

bùi ngùi nghĩa tiếng Anh


[bùi ngùi]
tính từ.
 sad, melancholy, sad to the verge of tears
 trước giờ tạm biệt, trong lòng thấy bùi ngùi vô hạn
 before parting, one's heart is immensely melancholy

tính từ.


US UK