Từ điển Việt Anh online

bùm bụp tiếng Anh là gì?

bùm bụp nghĩa tiếng Anh


[bùm bụp]
 xem bụp (láy).

xem bụp (láy).


US UK