Từ điển Việt Anh online

bùm tum tiếng Anh là gì?

bùm tum nghĩa tiếng Anh


[bùm tum]
 thicket; dense, thick

thicket


US UK

['θikit]
danh từ
 bụi cây