Từ điển Việt Anh online

bùng binh tiếng Anh là gì?

bùng binh nghĩa tiếng Anh


[bùng binh]
 traffic-circle; roundabout; rotary
 Cứ đi thẳng cho đến khi gặp bùng binh!
 Go straight on till you come to a roundabout!

traffic-circle


US UK