Từ điển Việt Anh online

búa chày tiếng Anh là gì?

búa chày nghĩa tiếng Anh


[búa chày]
 steam-hammer; sledge hammer

steam-hammer


US UK