Từ điển Việt Anh online

búa tạ tiếng Anh là gì?

búa tạ nghĩa tiếng Anh


[búa tạ]
 large hammer

large hammer


US UK