Từ điển Việt Anh online

bún chả tiếng Anh là gì?

bún chả nghĩa tiếng Anh


[bún chả]
danh từ
 vermicelli and grilled chopped meat, noodles and grilled meat

danh từ


US UK