Từ điển Việt Anh online

bún tàu tiếng Anh là gì?

bún tàu nghĩa tiếng Anh


[bún tàu]
danh từ
 mung bean vermicelli, Chinese vermicelli, glass noodles

danh từ


US UK