Từ điển Việt Anh online

bút đàm tiếng Anh là gì?

bút đàm nghĩa tiếng Anh


[bút đàm]
 to hold a written conversation
 Bút đàm với người điếc
 To hold a written conversation with a deaf person

hold a written conversation


US UK