Từ điển Việt Anh online

bút bi tiếng Anh là gì?

bút bi nghĩa tiếng Anh


[bút bi]
 biro; ball-point pen

biro


US UK

['baiərou]
danh từ
 bút bi