Từ điển Việt Anh online

bút cứ tiếng Anh là gì?

bút cứ nghĩa tiếng Anh


[bút cứ]
 (từ cũ, nghĩa cũ) written evidence; handwriting proof/evidence

(từ cũ, nghĩa cũ) written evidence


US UK