Từ điển Việt Anh online

bút danh tiếng Anh là gì?

bút danh nghĩa tiếng Anh


[bút danh]
 pen-name; nom de plume; pseudonym
 ức Trai là bút danh của Nguyễn Trãi
 Uc Trai is Nguyen Trai's pen-name
 Bà ấy tên thật là Elizabeth Hughes, nhưng khi viết lách thì dùng bút danh E. R. Johnson
 She was born Elizabeth Hughes, but writes under the name E.R. Johnson

pen-name


US UK