Từ điển Việt Anh online

bút giá tiếng Anh là gì?

bút giá nghĩa tiếng Anh


[bút giá]
 a pen rest, a stand for pens
 bút giá thư đồng
 pen rest and bookcase

a pen rest, a stand for pens


US UK