Từ điển Việt Anh online

bút lông tiếng Anh là gì?

bút lông nghĩa tiếng Anh


[bút lông]
danh từ
 Pen brush, quill, brush

danh từ


US UK