Từ điển Việt Anh online

bút pháp tiếng Anh là gì?

bút pháp nghĩa tiếng Anh


[bút pháp]
danh từ.
 style of writing, penmanship, style
 bút pháp già giặn của Nguyễn Du
 Nguyen Du's consummate penmanship
 hand (writing); calligraphy

danh từ.


US UK