Từ điển Việt Anh online

bút tháp tiếng Anh là gì?

bút tháp nghĩa tiếng Anh


[bút tháp]
 obelisk

obelisk


US UK

['ɔbilisk]
danh từ
 đài kỷ niệm, tháp
 núi hình tháp; cột hình tháp
 như obelus