Từ điển Việt Anh online

băm viên tiếng Anh là gì?

băm viên nghĩa tiếng Anh


[băm viên]
 hash/minced meat
 thịt băm viên
 patties of minced meat, quenelle

hash/minced meat


US UK