Từ điển Việt Anh online

băng đạn tiếng Anh là gì?

băng đạn nghĩa tiếng Anh


[băng đạn]
 cartridge belt
 Băng đạn súng máy
 Machine-gun belt
 cartridge-clip

cartridge belt


US UK