Từ điển Việt Anh online

băng điểm tiếng Anh là gì?

băng điểm nghĩa tiếng Anh


[băng điểm]
danh từ
 freezing point

danh từ


US UK