Từ điển Việt Anh online

băng băng tiếng Anh là gì?

băng băng nghĩa tiếng Anh


[băng băng]
 very fast; forge ahead
 con tàu lướt băng băng trong gió thuận
 the ship forged ahead under a favourable wind

very fast


US UK