Từ điển Việt Anh online

băng chuyền tiếng Anh là gì?

băng chuyền nghĩa tiếng Anh


[băng chuyền]
danh từ
 conveyor belt (như băng tải)

danh từ


US UK