Từ điển Việt Anh online

băng dương tiếng Anh là gì?

băng dương nghĩa tiếng Anh


[băng dương]
 glacial ocean

glacial ocean


US UK