Từ điển Việt Anh online

băng hà tiếng Anh là gì?

băng hà nghĩa tiếng Anh


[băng hà]
danh từ
 glacier
động từ
 to pass away
 expire, die, decease (of king)

danh từ


US UK