Từ điển Việt Anh online

băng hà học tiếng Anh là gì?

băng hà học nghĩa tiếng Anh


[băng hà học]
danh từ
 glaciology; glacialism

danh từ


US UK