Từ điển Việt Anh online

băng nguyên tiếng Anh là gì?

băng nguyên nghĩa tiếng Anh


[băng nguyên]
 ice field

ice field


US UK