Từ điển Việt Anh online

băng phiến tiếng Anh là gì?

băng phiến nghĩa tiếng Anh


[băng phiến]
danh từ
 naphthalene; moth-ball; camphor ball

danh từ


US UK