Từ điển Việt Anh online

băng tâm tiếng Anh là gì?

băng tâm nghĩa tiếng Anh


[băng tâm]
 pure heart, crystal-clear heart, unstained, stainless

pure heart, crystal-clear heart, unstained, stainless


US UK