Từ điển Việt Anh online

băng tích tiếng Anh là gì?

băng tích nghĩa tiếng Anh


[băng tích]
 (địa chất, địa lý) moraine

(địa chất, địa lý) moraine


US UK