Từ điển Việt Anh online

băng tang tiếng Anh là gì?

băng tang nghĩa tiếng Anh


[băng tang]
danh từ
 arm-band; mourning band

danh từ


US UK