Từ điển Việt Anh online

băng vệ sinh tiếng Anh là gì?

băng vệ sinh nghĩa tiếng Anh


[băng vệ sinh]
 sanitary napkin/towel; tampon

sanitary napkin/towel


US UK