Từ điển Việt Anh online

bĩ tiếng Anh là gì?

nghĩa tiếng Anh


[bĩ]
tính từ
 unlucky, unfortunate, be cornered
 vận bĩ
 ill luck
 bĩ cực thái lai
 after a storm comes a calm; after black clouds, clear weather

tính từ


US UK