Từ điển Việt Anh online

bĩ cực thái lai tiếng Anh là gì?

bĩ cực thái lai nghĩa tiếng Anh


[bĩ cực thái lai]
 when misfortune reaches its limit, then prosperity comes

when misfortune reaches its limit, then prosperity comes


US UK