Từ điển Việt Anh online

bơi đứng tiếng Anh là gì?

bơi đứng nghĩa tiếng Anh


[bơi đứng]
động từ
 swim standing up
danh từ
 treading water

động từ


US UK