Từ điển Việt Anh online

bơi ếch tiếng Anh là gì?

bơi ếch nghĩa tiếng Anh


[bơi ếch]
 to swim the breast stroke

swim the breast stroke


US UK