Từ điển Việt Anh online

bơi trải tiếng Anh là gì?

bơi trải nghĩa tiếng Anh


[bơi trải]
 boat contest/competition

boat contest/competition


US UK