Từ điển Việt Anh online

bơi vũ trang tiếng Anh là gì?

bơi vũ trang nghĩa tiếng Anh


[bơi vũ trang]
 armed swimming

armed swimming


US UK