Từ điển Việt Anh online

bơm chân không tiếng Anh là gì?

bơm chân không nghĩa tiếng Anh


[bơm chân không]
 vacuum pump

vacuum pump


US UK