Từ điển Việt Anh online

bơm hút tiếng Anh là gì?

bơm hút nghĩa tiếng Anh


[bơm hút]
 suction pump

suction pump


US UK

['sʌk∫n,pʌmp]
danh từ
 bơm hút