Từ điển Việt Anh online

bơm tiêm tiếng Anh là gì?

bơm tiêm nghĩa tiếng Anh


[bơm tiêm]
 (y học) Syringe.

(y học) Syringe.


US UK