Từ điển Việt Anh online

bơn tiếng Anh là gì?

bơn nghĩa tiếng Anh


[bơn]
danh từ
 sole (cá bơn)
 river sand islet

danh từ


US UK