Từ điển Việt Anh online

bư tiếng Anh là gì?

nghĩa tiếng Anh


[bư]
tính từ.
 Silly; stupid.

tính từ.


US UK