Từ điển Việt Anh online

bươi tiếng Anh là gì?

bươi nghĩa tiếng Anh


[bươi]
 như bới
 bid, root up

như bới


US UK