Từ điển Việt Anh online

bươm bướm tiếng Anh là gì?

bươm bướm nghĩa tiếng Anh


[bươm bướm]
danh từ.
 Butterfly
 truyền đơn bươm bướm
 hand-sized leaflet, hand tract

danh từ.


US UK