Từ điển Việt Anh online

bươn chải tiếng Anh là gì?

bươn chải nghĩa tiếng Anh


[bươn chải]
 run about; strive to make a living

run about


US UK