Từ điển Việt Anh online

bước một tiếng Anh là gì?

bước một nghĩa tiếng Anh


[bước một]
 step by step; slowly

step by step


US UK

thành ngữ step
 step by step
 từng bước
 a step-by-step instruction manual
 cuốn sổ tay hướng dẫn từng bước một