Từ điển Việt Anh online

bước sóng tiếng Anh là gì?

bước sóng nghĩa tiếng Anh


[bước sóng]
 (vật lý) wavelength

(vật lý) wavelength


US UK