Từ điển Việt Anh online

bướm đêm tiếng Anh là gì?

bướm đêm nghĩa tiếng Anh


[bướm đêm]
 night-fly; moth

night-fly


US UK