Từ điển Việt Anh online

bướng bỉnh tiếng Anh là gì?

bướng bỉnh nghĩa tiếng Anh


[bướng bỉnh]
 xem bướng
 Thái độ bướng bỉnh
 Stubborn attitude
 Trả lời bướng bỉnh
 To answer in an obstinate way

xem bướng


US UK